รู้จักเอ็นพีพีจี

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท นิปปอน แพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาท
เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว
(Flexible Packaging) เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ

ต่อมาได้มีการขยายกำลังการผลิตโดย เพิ่มสายการผลิตขวดพีอีที (PET)
(PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) สำหรับบรรจุน้ำดื่ม
และน้ำมันพืช และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 1,162 ล้านบาท

ต่อมาในภายหลังบริษัทได้มีการขยายเพิ่มกิจการดังนี้่

1. บริษัท ไทยเฟลคซิเบิล แพค จำกัด

บริษัท เอ็นพีพีจี แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนใน บริษัท ไทยเฟลคซิเบิล แพค จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง มีสัดส่วนการเข้า ถือหุ้น 55% ร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิม อีก 45% บริษัท ไทยเฟลคซิเบิล แพค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 60 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทอ่อน (Flexible Packaging) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้ผลิตยา และผู้ผลิตของใช้ประจำวัน อาทิเช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และ กึ่งสำเร็จรูป ลูกอม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

2. บริษัท เอ็นพีพีจี แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2555 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีสัดส่วนในการเข้าถือหุ้น 51% ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ดำเนินการติดตั้งสื่อโฆษณา ทำการตลาดภายในร้านขายปลีกจิฟฟี่ ตามจุดที่ปั้มน้ำมัน ปตท. กำหนดไว้

3. บริษัท ไทยลักย์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

4. บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จากัด