รู้จักโกลบอล คอนซูเมอร์

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาท
เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว
(Flexible Packaging) เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ

ต่อมาได้มีการขยายกำลังการผลิตโดย เพิ่มสายการผลิตขวดพีอีที (PET)
(PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) สำหรับบรรจุน้ำดื่ม
และน้ำมันพืช และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 1,899 ล้านบาท

ต่อมาในภายหลังบริษัทได้มีการขยายเพิ่มกิจการดังนี้่