วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

พันธกิจ

 1. 01

  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต เทียบเท่ามาตรฐานสากล
  เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง

 2. 04

  พัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  เพื่อปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

 1. 02

  เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
  และโปร่งใสเต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม

 2. 05

  ยึดถือความสำคัญของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น
  ในด้านผลประกอบการหรือการบริหารความเสี่ยง
  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการกำกับดูแล
  กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 1. 03

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
  ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
  และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

 2. 06

  ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
  เคารพกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด
  เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วม
  พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน