รางวัลและความภูมิใจ

บรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพย่อมก่อกำเนิดจากมาตราฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

ความภูมิใจของนิปปอน

  1. มั่นใจในระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ในทุกขั้นตอน

  2. ควบคุมวัตถุดิบให้ถูกสุขลักษณะ ในทุกขั้นตอนการผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

  3. ควบคุมการผลิตโดยเน้นการวิเคราะห์ การควบคุมอันตรายไม่ให้เกิดต่อผู้บริโภค

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารคุณภาพ ด้วย Supply Chain Management

  1. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบดีเด่น ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร