คณะกรรมการ

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 1. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์

  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการอิสระ
 2. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
  กรรมการตรวจสอบ,
  กรรมการอิสระ
 3. MR. HENRY CHU

  กรรมการ
 4. MR. CHAN YING JIAN

  กรรมการ
 1. นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์

  กรรมการ
 2. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

  กรรมการ, กรรมการบริหาร,
  และรองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและการตลาด
 3. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา

  กรรมการ, กรรมการบริหาร
  และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน