คณะกรรมการ

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
 1. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการอิสระ
 2. นายนักกีล ซึง

  กรรมการผู้จัดการ
 3. นางกฤตพร พากเพียร

  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการ
 4. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

  กรรมการ
 1. นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา

  กรรมการ