คณะบริหาร

  1. 1นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

  2. 2นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุลกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและการตลาด

  3. 3นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญากรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน