คณะบริหาร

  1. 1นายนักกีล ซึงกรรมการผู้จัดการ

  2. 2นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต

  3. 3นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์ผู้จัดการฝ่าย Key Account

  4. 4นายสุคณินทร์ สร้อยศิลาผู้จัดการทั่วไปโรงงาน PET

  5. 5นายประพล บุญพรผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

  6. 6นายวัชระ อาจารสุทธิ์ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  7. 7นางสาวสุณี หลกภิชาติผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  8. 8นางสาวภาวิณี จิตสัจจพงศ์ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  9. 9นางสาวจามรีรัตน์ โตกมลธรรมผู้จัดการฝ่ายการเงินและลงทุน

  10. 10นางสาวภัทธิรา ศรีพุ่มผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ