กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

04 พฤษภาคม 2558

          บริษัทฯ ยึดหลักการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นที่เข้ามารวมลงทุนจึงมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตต่างๆ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงกระบวนการผลิตต่างๆของบริษัทฯ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯได้มีกำลังการผลิตที่มีมาตราฐาน สะอาดและปลอดภัย ไว้วางใจได้ในการรวมลงทุนกับทางบริษัทฯ มีการซักถามในข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นโดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด และผู้จัดการโรงงานที่ค่อยให้คำอธิบายในขณะที่พาผู้ถือหุ้นเดินเยื่ยมชมลานผลิต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและไขข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้เข้าใจตรงกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในข้อมูลที่ทางบริษัทฯได้อธิบาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น หลังจากการเดินเยี่ยมชมโรงงานเสร็จก่อนเดินทางกลับทางบริษัทฯได้มีการเลี้ยงอาหารผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ