กิจกรรม / ข่าวสาร

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

ข่าวสาร

ขอเข้าร่วมการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 1 ความมุ่งมันสีเขียว

25 เมษายน 2559

        เนื่องจากทาง บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ขอเข้าร่วมการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวกับทางกรมอุตสาหกรรมโดยได้สมัครเข้าร่วมในระดับที่1ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green commitment)บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการในการทำงานและกระบวนการผลิตและได้สื่อสารในเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวให้ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยทางผู้บริหารได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทเองและชุมชนโดยรอบที่ใกล้เคียงเพื่อจัดทำโครงการให้บรรลุ เพื่อให้มีระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป